افتخارات کسب شده در سال تحصیلی 96-95 در دبستان شاهد تقوی پیشگان  

ردیف

نام تیم/ نام فرد

پایه/کلاس

مقام/رتبه

رشته

عنوان مسابقه

1

تیم شنای مدرسه

کلیه پایه ها

مقام اول

شنا

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

3

تیم دومیدانی مدرسه

کلیه پایه ها

مقام اول

دو صحرا نوردی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

3

تیم شطرنج  مدرسه

کلیه پایه ها

مقام سوم

شطرنج

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

4

تیم هندبال مدرسه

کلیه پایه ها

مقام اول

هندبال

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

5

تیم پینگ پنگ مدرسه

کلیه پایه ها

مقام دوم

تنیس روی میز

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

6

دینا محمدی گرکان

پایه سوم

رتبه دوم

شعر نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

7

نازنین زهرا خلیلوند

پایه  ششم

رتبه دوم

شعر نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

8

ریحانه حیدری

پایه چهارم

رتبه سوم

مشاعره

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

9

زهرا قاسمیان

پایه دوم

رتبه اول

داستان نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

10

النا پوریزدان خواه

پایه سوم

رتبه دوم

داستان نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

11

دینا ضیائیان پور

پایه سوم

رتبه دوم

داستان نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

12

نرگس برزی

پایه دوم

رتبه سوم

داستان نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

13

ترنم غضنفری

پایه سوم

رتبه اول

داستان نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

14

ستایش دوستدار

پایه سوم

رتبه دوم

داستان نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

15

الینا تفنگ چی

پایه سوم

رتبه سوم

داستان نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

16

سحر محسنی

پایه چهارم

رتبه سوم

داستان نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

17

یاس غفاری

پایه چهارم

رتبه سوم

داستان نویسی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

18

سارا خدامی

پایه پنجم

رتبه سوم

انشاء نماز

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

19

سارا شهبازی

پایه ششم

رتبه اول

انشاء نماز

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

20

محیا نادری

پایه سوم

رتبه اول

احکام

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

21

سیده زهرا حسینی

پایه سوم

رتبه دوم

حفظ قرآن

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

22

فاطمه مداح

پایه پنجم

رتبه اول

حفظ قرآن

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

23

فاطمه بیک محمدی

پایه اول

رتبه دوم

قرائت قرآن

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

24

فاطمه اصفهانی

پایه چهارم

رتبه دوم

قرائت قرآن

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

25

بهاره ملکی

پایه پنجم

رتبه سوم

احکام

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

26

نفیسه جمالی

پایه پنجم

رتبه سوم

قرائت قرآن

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

27

نازنین زهرا خلیلوند

پایه ششم

رتبه سوم

قرائت قرآن

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

28

فائزه مداح

پایه دوم

رتبه اول

حفظ قرآن

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

29

نازنین زهرا خلیلوند

پایه ششم

رتبه سوم

تک خوانی سرود

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

30

سارا شهبازی

پایه ششم

رتبه سوم

نوازندگی کمانچه

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

31

فاطمه ذاکری

آموزگار

رتبه برتر

تفسیر و مفاهیم قرآن کریم

مسابقات فرهنگیان منطقه شش تهران

32 سارا شهبازی  

رتبه برتر

گروه همخوانی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

33 ملینا مهر پویا  

رتبه برتر

گروه همخوانی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران

34 باران محمد خانی پایه دوم

قابل تقدیر

نقاشی مداد رنگی

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
35

مهرنوش اربابی

پایه دوم

قابل تقدیر

نقاشی مداد رنگی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
36

فاطمه طوسی

پایه سوم

رتبه اول

نقاشی مداد رنگی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
37

عسل صالحی

پایه سوم
 

رتبه دوم

نقاشی مداد رنگی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
38 مهسا شکوری پایه چهارم

رتبه اول

گواش

مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
39 سارا عیوضی پایه سوم رتبه اول   مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
40 هانیه برنای پایه سوم

رتبه دوم

  مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
41

یسنا نادری

پایه سوم

رتبه سوم

  مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
42

مریم قبادی

پایه ششم

رتبه دوم

  مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
43

کیانا داها

پایه سوم

رتبه اول کتاب سازی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران
44 هلما رستگاران پایه چهارم رتبه اول کتاب سازی مسابقات مدارس ابتدایی منطقه شش تهران