آموزگار 1/1  
خانم عسگری
 
کارشناسی ارشد مطالعات و برنامه ریزی درسی
 
با بیش از 23 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: asgari@taghvapishegan.com
آموزگار 2/1  
خانم امینی
 
کارشناسی آموزش ابتدایی
 
با بیش از 27 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: amini@taghvapishegan.com
آموزگار 3/1  
خانم زارعی
 
کارشناسی آموزش ابتدایی
 
با بیش از 23 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: zarei@taghvapishegan.com
آموزگار 4/1  
خانم دیداری
 
کارشناسی آموزش ابتدایی
 
با بیش از 27 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: didari@taghvapishegan.com
آموزگار 5/1  
خانم امیدی
 
کارشناسی مشاوره
 
با بیش از 12 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: omidi@taghvapishegan.com
آموزگار 6/1  
خانم عابدی
 
کاردانی امور تربیتی
 
با بیش از 23 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: abedi@taghvapishegan.com
آموزگار  
خانم علیشاهی
 
کارشناسی مدیریت
 
با بیش از 27 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: alishahi@taghvapishegan.com
آموزگار  
خانم موذن
 
کارشناسی علوم اجتماعی
 
با بیش از 21 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: moazzen@taghvapishegan.com
آموزگار 1/2  
خانم مالکی
 
کارشناسی آموزش ابتدایی
 
با بیش از 27 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: maleki@taghvapishegan.com
آموزگار 2/2  
خانم کاظمی
 
کارشناسی ادبیات عرب
 
با بیش از 20 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: kazemi@taghvapishegan.com
مربی تربیت بدنی  
خانم نوری
 
کارشناسی روانشناسی
 
با بیش از 7 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: noori@taghvapishegan.com
آموزگار  
خانم برزین
 
کارشناسی آموزش ابتدایی
 
با بیش از 28 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: barzin@taghvapishegan.com
آموزگار 6/2  
خانم بیگی
 
کارشناسی آموزش ابتدایی
 
با بیش از 25 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: beygi@taghvapishegan.com
اموزگار 5/2  
خانم نصرتی
 
کاردانی روابط عمومی
 
با بیش از 25 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: nosrati@taghvapishegan.com
آموزگار 4/2  
خانم زمان آبادی
 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 
با بیش از 20 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: zamanabadi@taghvapishegan.com
آموزگار 3/2  
خانم باهری
 
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
 
با بیش از 17سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: baheri@taghvapishegan.com