معاون آموزشی انضباطی  
خانم رئوفی
 
کارشناسی پژوهش اجتماعی
 
با بیش از 28 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Raoufi@taghvapishegan.com
معاون اجرایی  
خانم مداح
 
کارشناسی ادبیات
 
با بیش از 21 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Maddah@taghvapishegan.com
مربی بهداشت  
خانم حقیقت
 
کارشناسی پرستاری
 
با بیش از 16 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: haghighat@taghvapishegan.com
معاون تربیتی پرورشی  
خانم رحیم زاده
 
کارشناسی علوم تربیتی
 
با بیش از 25 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Rahimzadeh@taghvapishegan.com
معاون آموزشی انضباطی  
خانم نعمتی
 
کارشناسی زمین شناسی
 
با بیش از 12 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش 
 
رایانامه: Nemati@taghvapishegan.com
متصدی رایانه  
خانم زینلی
 
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 
با بیش از 7 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: Zeynali@taghvapishegan.com
سرایدار و خدمتگزاران  
 
 
آقای ملکی
 
خانم محمدحسینی
 
خانم اسلامی
 
مشاور  
خانم عصاره
 
کارشناسی ارشد روانشناسی
 
با بیش از 23 سال سابقه در وزارت آموزش و پرورش
 
رایانامه: asareh@taghvapishegan.com