برنامه آزمون های آنلاین  

ردیف

پایه

درس

مجموع سوالات

روز

مورخ

ساعت

 پاسخگویی

1

دوم

فارسی، ریاضی

10

پنجشنبه

16آذر96

10 الی 18

15 دقیقه

2

سوم

فارسی، ریاضی، علوم، هدیه های آسمانی

10

پنجشنبه

16آذر96

10 الی 18

15 دقیقه

3

چهارم

فارسی، ریاضی

10

پنجشنبه

16آذر96

10 الی 18

15 دقیقه

4

پنجم

فارسی، ریاضی، علوم

10

پنجشنبه

16آذر96

10 الی 18

15 دقیقه

5

ششم

ریاضی، علوم

10

پنجشنبه

16آذر96

10 الی 18

15 دقیقه

6

دوم

فارسی، ریاضی

10

پنجشنبه

7 دی96

10 الی 18

15 دقیقه

7

سوم

ریاضی

10

پنجشنبه

7 دی96

10 الی 18

15 دقیقه

8

چهارم

علوم

10

پنجشنبه

7 دی96

10 الی 18

15 دقیقه

9

پنجم

فارسی، ریاضی، هدیه های آسمانی

10

پنجشنبه

7 دی96

10 الی 18

15 دقیقه

10

ششم

هدیه های آسمانی، فارسی، ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی

20

پنجشنبه

7 دی96

10 الی 18

25 دقیقه

11 دوم

فارسی، ریاضی

10

پنجشنبه

21 دی96

10 الی 18

15 دقیقه

12 سوم فارسی، ریاضی، علوم، هدیه های آسمانی

10

پنجشنبه

21 دی96

10 الی 18

15 دقیقه

13 چهارم مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمانی

10

پنجشنبه

21 دی96

10 الی 18

15 دقیقه

14 پنجم علوم، ریاضی،مطالعات اجتماعی

10

پنجشنبه

21 دی96

10 الی 18

15 دقیقه

15 ششم هدیه های آسمانی، فارسی، ریاضی،مطالعات اجتماعی

20

پنجشنبه

21 دی96

10 الی 18

25 دقیقه

16

دوم

فارسی، ریاضی

10

پنجشنبه

12 بهمن96

10 الی 18

15 دقیقه

17

سوم

فارسی، ریاضی، علوم، هدیه های آسمانی

10

پنجشنبه

12 بهمن96

10 الی 18

15 دقیقه

18 چهارم  علوم، هدیه های آسمانی

10

پنجشنبه

12 بهمن96

10 الی 18

15 دقیقه

19 پنجم علوم، ریاضی، مطالعات اجتماعی

10

پنجشنبه

12 بهمن96

10 الی 18

15 دقیقه

20 ششم هدیه های آسمانی، فارسی، ریاضی،مطالعات اجتماعی، علوم

20

پنجشنبه

12 بهمن96

10 الی 18

25 دقیقه

21

دوم

فارسی، ریاضی

10

پنجشنبه

10 اسفند96

10 الی 18

15 دقیقه

22

سوم

ریاضی، علوم

10

پنجشنبه

10 اسفند96

10 الی 18

15 دقیقه

23 چهارم  علوم، فارسی
 

10

پنجشنبه

10 اسفند96

10 الی 18

15 دقیقه

24 پنجم
 
ریاضی، علوم، فارسی

10

پنجشنبه

10 اسفند96

10 الی 18

15 دقیقه

25 ششم هدیه، فارسی، ریاضی، اجتماعی، علوم

20

پنجشنبه

10 اسفند96

10 الی 18

25 دقیقه

26 دوم فارسی، ریاضی 10

پنجشنبه

20 اردیبهشت97

10 الی 18

15 دقیقه

27 سوم ریاضی، علوم، فارسی 7

پنجشنبه

20 اردیبهشت97

10 الی 18

15 دقیقه

28 چهارم

فارسی

10

پنجشنبه

20 اردیبهشت97

10 الی 18

15 دقیقه

29 پنجم ریاضی، علوم، فارسی 10

پنجشنبه

20 اردیبهشت97

10 الی 18

15 دقیقه

230 ششم هدیه، فارسی، ریاضی، اجتماعی، علوم 20

پنجشنبه

20 اردیبهشت97

10 الی 18

25 دقیقه

 

آزمون های آنلاین ویژه پایه های دوم تا ششم و هر دوهفته یک بار برگزار می شود.