برنامه نماز جماعت  
 
برپایی نماز در هر روز مختص به یک پایه می باشد که در ادامه جدول مربوطه را مشاهده می کنید.
 
 

ردیف

ایام هفته

پایه

1

شنبه

دوم

2

یک شنبه

چهارم

3

دوشنبه

ششم

4

سه شنبه

پنجم

5

چهارشنبه

سوم