برنامه ماهانه تغذیه  
برنامه تغذیه آذرماه
به گزارش روابط عمومی دبستان شاهد تقوی پیشگان، برنامه تغذیه دانش آموزان در آذر ماه به شرح زیر می باشد:
 
 

ایام هفته

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

شنبه

عدس پلو

ماکارونی

استانبولی عدس پلو

یک شنبه

شیر و کیک

میوه

شیر و کیک

میوه

دوشنبه

تعطیل رسمی

خورشت قیمه

قورمه سبزی

خورشت قیمه

سه شنبه

میوه

شیر و کیک

میوه

شیر و کیک

چهارشنبه

تعطیل شورای آموزگاران

تعطیل رسمی

خوراک لوبیا

آش رشته

 

 


برنامه تغذیه آبان ماه
به گزارش روابط عمومی دبستان شاهد تقوی پیشگان، برنامه تغذیه دانش آموزان در آبان ماه به شرح زیر می باشد:
 
 

ایام هفته

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

شنبه

عدس پلو

ماکارونی

لوبیا پلو

ماکارونی

یک شنبه

بستنی

بستنی

میوه

میوه

دوشنبه

قیمه

قورمه سبزی

قیمه

قورمه سبزی

سه شنبه

میوه

میوه

بستنی

میوه

چهارشنبه

آش رشته

خوراک لوبیا

سوپ جو

عدسی

 

 


برنامه تغذیه مهرماه
به گزارش روابط عمومی دبستان شاهد تقوی پیشگان، برنامه تغذیه دانش آموزان در مهرماه به شرح زیر می باشد:
 
 

ایام هفته

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

شنبه

عدس پلو

تعطیل

ماکارونی

لوبیاپلو

یک شنبه

بستنی شیری

تعطیل

میوه

میوه

دوشنبه

قیمه

قورمه سبزی

قیمه

قورمه سبزی

سه شنبه

میوه

بستنی شیری

میوه

میوه

چهارشنبه

آش

عدسی

سوپ

 خوراک لوبیا